מבקר פנים

מבקר פנים : נפתלי אקרמן 

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

טלפון: 08-8549118

פקס: 08-8549110

דוא"ל: naftali@gderot.muni.il

 

אודות 

המועצה האזורית הינה גוף ציבורי אשר נדרש על פי חוק לקיומם ותפקודם התקין של מנגנוני הבקרה וביקורת פנימית.

תפקידו של מבקר המועצה לבדוק אם הפעולות של המועצה תקינות מבחינת השמירה על החוק , הניהול התקין, תוך שמירה על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות. לבדוק את ניהול הנכסים וההתחייבויות של המועצה, ובכלל זה את הנהלת החשבונות וכן את דרכי שמירת הרכוש והחזקת הכספים והשקעתם.

אחת לשנה על המבקר להגיש לראש המועצה , לועדת הביקורת ולכלל חברי המועצה דוח שנתי על ממצאי הביקורת.

בנוסף על תפקידו זה משמש מבקר המועצה גם בתפקיד - ממונה על תלונות הציבור. 

בתוקף תפקידו זה משמש הנציב כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על עוולה שנגרמה לו כתוצאה מפעילות  שיש בה משום פגיעה במתלונן ו/או פעילות הנוגדת את החוק של המועצה ומוסדותיה. 

דוח מבקר המועצה לשנת 2013

דוח מבקר המועצה לשנת 2014

דוח מבקר המועצה לשנת 2015

דוח מבקר המועצה לשנת 2016