במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

חוק חופש המידע

ממונה על חופש המידע (העמדת מידע לציבור)

 

אודות

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 (להלן: "החוק") נחקק ביום 19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק, והתקנות שנחקקו מכוחו, עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות, בכפוף לסייגים שפורטו בו. החוק קובע כי יש לרשויות הציבור את המידע המבוקש, אלא אם חשיפתו תיפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיות, סודות מסחריים וכדומה.

לנוחיות הציבור, להלן תמצית של חלק מהוראות החוק ויישומו במועצה אזורית גדרות (להלן: "המועצה" או "הרשות"):

איזה מידע ניתן לקבל במסגרת החוק ?

כל המידע המצוי ברשות ציבורית, שהוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב. פניות שהן בגדר בקשה, תלונה. הצעת ייעול, בירור, מכתב הוקרה וכיוצא בזה יש להפנות אל פניות הציבור במועצה.


בעלי תפקידים במועצה

הממונה על יישום חוק חופש המידע במועצה האזורית גדרות - גזבר המועצה, מר טוביה ישמח.


אופן הטיפול בבקשה לקבלת מידע:

 1. בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה.
 2. הרשות תודיע למבקש בהקדם ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשה;  הרשות יכולה להאריך תקופה זו ב- 30 ימים, ובלבד שניתנה הודעה מנומקת על כך למבקש.
 3.  ראש הרשות רשאי להאריך תקופה זו, בהחלטה מנומקת, ב- 60 ימים נוספים.
 4. הרשות תמסור את המידע תוך זמן סביר ולא יאוחר מ-15 ימים ממועד החלטתה, אלא אם קיים נימוק מיוחד המצדיק אורכה, והודעה על כך תימסר למבקש.
 5. המידע יימסר כפי שהוא מצוי ברשות והיא אינה חייבת לעבד אותו.
 6. אם הרשות דחתה את הבקשה, היא תודיע על כך למבקש, וכן תיידע אותו על זכותו לעתור נגד ההחלטה
  לפי חוק בתי משפט לענינים מינהליים,  התש"ס-2000. 

 

מתי הרשות רשאית לדחות בקשה למידע ?

 1. הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה;
 2. המידע נוצר/נתקבל, 7 שנים לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי ממשי;
 3. התברר לה שלא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשותה;
 4. המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום; 
 5. המידע נוצר בידי רשות אחרת.

 

איזה מידע הרשות אינה חייבת למסור ?

 1.  מידע שגילויו עלול לשבש את תפקוד התקין של הרשות;
 2. מידע על מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב;
 3. מידע על פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחוץ לרשות;
 4. מידע בדבר דיונים, התייעצויות ותרשומות פנימיים, לרבות חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין;
 5. מידע הנוגע לניהול פנימי של הרשות, שאין לו חשיבות לציבור;
 6. סוד מסחרי או סוד מקצועי בעל ערך כלכלי, מקצועי או מסחרי, למעט אחד מאלה: מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה; תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד;
 7. מידע שהרשות התחייבה שלא למסור, או שגילויו יפגע בהמשך קבלתו;
 8. מידע על שיטות עבודה ונהלים של רשות העוסקת באכיפת החוק, או בעלת סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות על פי דין, אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה: פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת, או בירור התלונות של הרשות; פגיעה בהליכי חקירה או משפט או בזכותו של אדם  למשפט הוגן; גילוי או מתן אפשרות לגלות את קיומו או זהותו של מקור מידע חסוי;
 9. מידע בנושאי משמעת עובדים, למעט הליכים פומביים לפי חוק;
 10. מידע שיפגע בצנעת הפרט של נפטר;

 

גילוי מידע על צד שלישי

אם נתבקש מידע שמסירתו עלולה לפגוע בצד שלישי, והרשות שוקלת לאפשר למבקש המידע לקבל אותו - היא תודיע, בכתב, לצד השלישי על הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע, ותודיע על כך למבקש; הצד השלישי רשאי להודיע לרשות, בתוך 21 ימים, כי הוא מתנגד לבקשה. אם הרשות דחתה את התנגדות הצד השלישי, היא תודיע לו על כך וכן על זכותו לעתור נגד החלטתה.

 

כיצד ניתן להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע ?

בקשה צריכה להיות מוגשת בכתב לממונה על העמדת מידע לציבור, באחת מבין הדרכים הבאות :

 1. באופן מקוון, באמצעות היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים, לקישור לאתר לחץ כאן 
 2. שליחת בקשה בכתב לדואר אלקטרוני, בצירוף הטופס המלא והחתום, ובצירוף קבלה על תשלום האגרה. להורדת הטופס לחץ כאן 
 3. שליחת בקשה בכתב, בדואר ישראל לכתובת : מועצה אזורית גדרות עשרת 7685800, לידי "הממונה על חוק חופש המידע", בצירוף הטופס המלא והחתום, ובצירוף קבלה על תשלום האגרה.  להורדת הטופס לחץ כאן 

 

אגרות ותשלומים נדרשים

עפ"י תקנות חוק חופש המידע (אגרות), התשנ"ט -1999, פניה לקבלת מידע תטופל רק לאחר תשלום אגרת בקשה בסך 20 ₪ ומתן התחייבות עצמית לשאת בתשלום אגרת טיפול ואגרת הפקת המידע, עד לסכום של 150 ₪.

פונה משלם זכאי לפטור מתשלום אגרת טיפול והפקה בגין שלוש שעות העבודה הראשונות. בנוסף, קיימות בתקנות מספר עילות, הפוטרות מתשלום האגרה, כאמור.
מומלץ לעיין בתקנות.

אם יהיה למועצה יסוד סביר להניח כי הטיפול בבקשה יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום העולה על 150 ש"ח, תהא רשאית המועצה לדרוש מהמבקש להפקיד את הסכום המשוער, או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו. לאחר הודעת המועצה כי עלות הטיפול תהיה בהיקף מעל 150 ש"ח, לא ימשיך הטיפול בבקשה עד שהמבקש יודיע על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, ויפקיד את הסכומים או ימציא את הערובות, לפי הנדרש.

 

כיצד ניתן לשלם ?

אגרת בקשה בסך 20 ₪ תשולם במסגרת הגשת הבקשה. ניתן לשלם את האגרה, בדרכים הבאות:

 1. באופן מקוון, דרך שרת השלומים הממשלתי, לקישור לאתר לחץ כאן 
 2. בהעברה בנקאית לח-ן מספר 0-02217-5 .
 3. באמצעות שובר תשלום שישלח לבקשת הפונה באמצעות דואר ישראל.

תשלום האגרה הנו תנאי לטיפול בבקשה, ולא יוחזר אף אם הבקשה תידחה. יש לשלוח את טופס הבקשה, בצירוף קבלה על תשלום האגרה, לכתובת המופיעה בראש מכתב זה. הטיפול בבקשה יחל רק לאחר קבלת האסמכתא בדבר תשלום האגרה.

למידע נוסף

"דו"ח יישום חוק חופש המידע"