מזכיר המועצה


מזכיר המועצה: טוביה ישמח

מיקום: בניין המועצה האזורית, עשרת

טלפון: 08-8549107

פקס: 08-8549110

 

אודות

מזכיר המועצה אחראי על המנהל הכללי במועצה: הוא מנהל את משאבי האנוש של המועצה ואחראי על הדאגה לרווחת העובדים ולקידומם. כמו כן,  מבצע מעקב אחר ביצוע החלטות ראש המועצה, המליאה והוועדות השונות, וכן על ליווי ארגוני של ישיבות המועצה וועדות המועצה. מזכיר המועצה אחראי גם על ניהול מערך השירותים שמפעילה המועצה.

מזכיר המועצה אחראי להקמה ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים והנהלים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה.

 

תחומי סמכות ואחריות מזכיר המועצה:

 • מנהל משאבי האנוש של המועצה: כולל הטיפול בשכרם, רווחתם קידומם, גיוסם ויציאתם להשתלמויות של העובדים, קביעת דרגות ותנאי שירות, ניוד עובדים והערכתם, פרישת עובדים, טיפול בבעיות משמעת. טופס בקשה למשרה פנויה.
 • מרכז פעילות ועדות המועצה: מליאה, הנהלה, מכרזים, ערר, ביקורת ועוד, אחראי לזימון ישיבות המועצה, לרישום הפרוטוקולים, הפצתם ושמירתם במשרדי המועצה וכן אחראי לזימון הועדות השונות במועצה ולתפעולם של רשמי הועדות.
 • אמון על קביעה וגיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמינהל התקין.
 • מכרזי הרשות: אחראי להכנת המכרזים יחד עם הגורם הרלבנטי במועצה, לפרסומם, לקבלת ההצעות, לכינוס ועדת המכרזים, לקבלת החלטת ראש המועצה ולהוצאה לפועל של ההחלטה.
  מאגר יועצים 
 • התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה 
 • אחראי על נושאי הביטוח של המועצה, אחראי לביטוחי הרשות על ידי חברת הביטוח. מקיים קשר רציף עם יועץ הביטוח של המועצה.
 • מרכז תחום המחשוב  בכל מוסדות המועצה, בכללם מוסדות החינוך.
 • מנהל את הליך הבחירות לרשות המקומית  ביישובים, אחראי לארגון הבחירות המוניציפאליות, אחראי לביצוע יום הבחירות לרבות כל הלוגיסטיקה הכרוכה בו: פתיחה וסגירה, קיום פתקי הצבעה,ניהול פרוטוקולים ועוד.
 • חוק חופש המידע: אחראי לטיפול בפניות על פי חוק חופש המידע.
 • תביעות משפטיות: מרכז ומטפל יחד עם גורמי הרשות והיועץ המשפטי בתביעות משפטיות.
 • אחראי על הוצאת דו"ח שנתי.
 • ניהול ארכיב המועצה.

 

מידע נוסף 

 

 

שעות פעילות

 בימים א' - ה' החל מהשעה 08:30 ועד השעה 15:30