ארנונה

 

הארנונה הכללית הינה תשלום חובה מסוג מס המוטל על פי חוק על המחזיקים בדירות מגורים, במקרקעין ובכל מבנה שאינו משמש למגורים. לדוגמה: חנויות, משרדים, מבני תעשיה ומלאכה, חניונים, קרקעות מתקני תקשורת ועוד. 
תשלום הארנונה במועדה על ידי תושבי המועצה ואזרחיה מבטיחה פעילות תקינה ומתן שירות לתושבים בכל תחום ותחום שעליו אחראית המועצה.

 

מתי מתבצע חיוב הארנונה

על פי חוק, חיוב הארנונה מתבצע בתחילת כל שנה, בגין כל השנה. הרשות המקומית רשאית לאפשר לשלם את הארנונה בתשלומים דו חודשיים צמודי מדד, למעט תשלום הראשון.
החיוב הדו חודשי ניתן לתשלום עד לאמצע כל חודש זוגי.
למשלמים בהסדר תשלומים בהוראת קבע או למשלמים מראש עד לסוף ינואר – תינתן הנחה בשיעור של 2%

 

כיצד מושפעת הארנונה ממדד המחירים לצרכן ?

על פי חוק הרשויות המקומיות (הפרשי ריבית והצמדה בגין תשלומי חובה) הצמדת חיובים תקופתיים מתבצעת כדלקמן:

"לעניין ארנונה כללית המשתלמת על פי הסדר תשלומים- עדכון הארנונה לפי שיעור השינוי של המדד מן המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום החיוב, עד המדד שקדם למדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום."

תשלום המאוחר מהתאריך האחרון לתשלום הקבוע בתלוש - נושא הפרשי הצמדה וריבית צמודה של 0.50% לחודש בהתאם לאותו חוק.

 

כיצד מתבצע חישוב הארנונה?

חישוב הארנונה לכל בית מגורים נקבע על פי שני פרמטרים: שטח המבנה ותעריף על פי צו המיסים של המבנה.

כיצד מחושב שטח מבנה ?

שטח המבנה נמדד על ידי מודד ומחושב ברוטו, היינו לפי ההיקף החיצוני. בשטח הנמדד לא נלקחות בחשבון מרפסות וחניות פתוחות משני כוונים ומעלה.