הנחה בארנונה

 

הנחות בתשלומי ארנונה

בשנת 1993 קבעה ואישרה הכנסת בחוק את רשימת הקבוצות, הזכאיות להנחות ופטורים בארנונה ואת שיעורי ההנחה לכל קבוצה ואין לרשות המקומית כל סמכות להוסיף עליהן.
כל ההנחות והפטורים, שנקבעו בחוק מתייחסות לדירת מגורים אחת, המוחזקת על ידי הזכאי. אישור הנחה מותנה בהסדרת כל החובות הקיימים משנים קודמות.

על פי הוראות סעיף 16 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג-1993, מי שהיה זכאי להנחה אך לא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.

 

הנחיות ותנאים לקבלת הנחות:

 • יש להגיש בקשה בכל שנת כספים מחדש בצירוף מסמכים עדכניים
 • בקשה להנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים: 
 1. אישורי ביטוח לאומי או המוסד המשלם את הגמלה
 2. צילום תעודת זהות
 3. חוזה שכירות מעודכן (במידה והבית הינו בשכירות)
 • בקשה להנחה מתשלום ארנונה כללית ל"נזקק": 
 1. תדפיס בנק של ששת החודשים האחרונים
 2. צילום תעודת זהות
 3. צילום תלושי המשכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר
 4. חוזה שכירות מעודכן (במידה והבית הינו בשכירות)
 5. מסמכים רלבנטיים נוספים
 • טפסים לבקשת הנחה ניתן לקבל במחלקת גביה בימי קבלת קהל או באתר האינטרנט
 • את הטפסים המלאים יש להגיש למחלקת הגבייה.
 • תשובה בכתב תישלח לא יאוחר מ- 60 ימים מיום הגשת הבקשה
 • תושב חדש אשר המיר את מגוריו מעיר אחרת נדרש לבקש אישור מהרשות הקודמת על סיום ההנחה שם, או אישור על אי קבלת הנחה
 • דיירים המתגוררים בשכירות הזכאים להנחה, מתבקשים להציג חוזה שכירות לגבי כל הנחות, חובה להציג תעודת זהות עם כתובת מעודכנת כולל ספח בקשות להנחה מתייחסות לכל ישובי המועצה בלי יוצא מן הכלל
 • מניעת כפל הנחות והנחה חלקית:
 • א. במידה וקיימת זכאות להנחות שונות עפ"י תקנות אלה, תינתן לזכאי, הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה ההנחה.
 • א1. במידה וקיימת זכאות להנחה עפ"י תקנות אלה ועפ"י תקנות שהותקנו לפי סעיף 12 (א') לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעד התקציב) התשנ"ג-1992, רשאית המועצה לתתן במצטבר.
 • ב. זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר – תינתן הנחה לנכס אחד בלבד, לפי הגבוהה מבניהן.
 • ג. זכאי להנחה אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים שעליה הוטלה הארנונה – תינתן ההנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שבהם החזיק בנכס.
 • תשלום – הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום ארנונה מלאה, ואינה דוחה את מועד התשלום.  אישור ההנחות מתבצע עפ"י קריטריונים קבועים (למעט בנזקק חומרי / רפואי) המוגדרים בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) ומעודכנים מעת לעת.
   

הנחה בארנונה למשרתי מילואים 

מועצה אזורית גדרות אישרה בישיבתה מיום 23.07.18 מתן הנחה החל מה-01.09.18 של 5% בארנונה לתושבי המועצה המשרתים באופן פעיל במילואים.

חייל מילואים פעיל מוגדר כמי שעשה לפחות 20 ימי שירות מילואים מצטברים, בתקופה של שלוש שנים או לחלופין חייל מילואים שטרם מלאו לו 3 שנים לשחרור וביצע 14 ימי שירות מילואים בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה. בחינת הזכאות נעשית ע"י משרד הביטחון ולעומדים בקריטריונים תונפק "תעודת משרת מילואים פעיל".

ההנחה הינה עבור חיוב ארנונה למגורים בלבד.
תושב המעוניין לברר פרטים בנוגע לזכאותו לקבלת התעודה, יכול ליצור קשר עם מוקד מילואים בטל': 03-6553655 או בדוא"ל: moked_miluim@mail.idf.il.

להגשת הבקשה יש להעביר: צילום תעודת משרת מילואים פעיל, צילום ת"ז כולל ספח ולציין את שם המבקש, מס' הנכס וכתובתו לדוא"ל: gviya@gderot.muni.il.