ועדת הנהלה (כספים ושמות)

ועדת הנהלה המהווה גם ועדת כספים וועדת שמות

 

חברי הוועדה
שם ישוב
יוסי קנדלשיין (יו"ר) ראש המועצה
אושר אטיאס גן הדרום
אורן נץ כפר אביב
ירון זיו כפר מרדכי
שרונה חן מישר
גיורא רחמילביץ משגב דב
רוני בן דוד  עשרת
יעל גביש תבור שדמה

 

תחומי אחריות

  • ניהול ענייני המועצה, תיאום פעולותיהן של ועדותיה ופיקוח עליהן וכן לודא כי החלטות המועצה מבוצעות.
  • ההיבטים הכספיים של תוכנית העבודה השנתית השוטפת של המועצה מתועדים ומבוטאים ב"תקציב השנתי ".
  • לקראת כל שנת פעילות מכין צוות המועצה תוכנית עבודה שנתית והצעה לתקציב הנדרש למימושה .
  • כל פעילות או פרוייקט, שאינם מהווים חלק מסל השירותים או מהפעילות השוטפת של המועצה .אינם מתוקצבים בתקציב השנתי
  • לכל פעילות או פרוייקט "מיוחד" כנ"ל, נערכת תוכנית עבודה ייעודית, אשר למימושה נדרש - תב"ר ("תקציב בלתי רגיל") 
  • צוות המקצועי האחראי על הפעילות מכין "הצעה לתקציב בלתי רגיל"

 

באחריות ועדת הכספים

  • לדון בהצעות לתקציב השנתי ולתקציבים בלתי רגילים ולהכינם לאישור מליאת המועצה .
  • לדון בפעולות מימון הקשורות בפעילות המועצה לקראת אישור.

 

אחריות ועדת השמות

ועדת הנהלה בישיבתה כועדת שמות מוסמכת לדון ולאשר מתן שמות לרחובות בתחום המועצה.