ועדת ביקורת

 

חברי הועדה
 שם ישוב
סולומון ירון (יו"ר) כפר אביב
שחר בלום כפר אביב
רפי ישראל גן הדרום

 

תחומי אחריות

פעילותה השוטפת של המועצה מבוקרת במספר מישורים ועל ידי מספר גורמים
בתהליכי העבודה של יחידות המועצה השונות, מובנים כלי ביקורת, בתוך כל יחידה ובין היחידות מו כן, מבוקרת פעילות המועצה על ידי גורמי חוץ, כגון משרד הפנים ומשרדי ממשלה אחרים, המועצה נתונה גם לביקורת מבקר המדינה.
מטעם ציבור תושבי המועצה, באמצעות נבחריו, מהווה ועדת הביקורת את הגורם המבקר.

 

על תחומי אחריות ועדת הביקורת נמנים:

  • בדיקת ביצוע החלטות המועצה 
  • בדיקת תקציב וחשבונות  
  • תיקון ליקויים שהתגלו בדוחות ביקורות שונים