הנחה על בניין חדש / ריק

מחזיק של נכס ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת של 6 חודשים, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 100% בגין תקופה זו.

במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה משלושים יום שבה עמד הנכס ריק ברציפות.

נעשה שימוש מחדש בנכס שהיה זכאי להנחה, יודיע על כך המחזיק ובעל הנכס למועצה 7 ימים טרם נעשה שימוש מחדש בנכס.