חילופי מחזיקים בנכס

על פי החוק, חובת תשלום ארנונה חלה על המחזיק בנכס. לכן, על כל שינוי שחל בנכס שבחזקתך (חילופי דייר ו/או שינוי שטח ו/או שימוש בנכס) יש להודיע למועצה בכתב על גבי טופס החלפת מחזיקים- ומיד.
בעל הנכס אחראי להודיע על שינוי המחזיק בנכס, אחרת יחויב במסים עד ליום מסירת ההודעה. במקרה של רכישה, מכירה או השכרת הנכס נא להביא עמך:

  1. תצלום החוזה שכירות / מכר כנדרש, בציון: תחילת מועד החזקה בנכס, פרטי המחזיק החדש.
  2. מספר זיהוי (מספר המשלם, מס' ת.ז או מס' ח.פ/ח.צ/עמותה) 

 כל עוד לא תתקבל ההודעה כאמור לעיל על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת התשלום על המחזיק הרשום במועצה - ולכן חשוב שתמסור הודעה בכתב למועצה על הפסקת בעלות או החזקה בנכס, ובדרך זו תימנע מחיוב מיותר.
 

שימו לב !
 
חובת התשלום חלה על המחזיק הידוע והרשום במועצה. אם הנך עומד/ת לרכוש או למכור נכס, יש לבדוק  במועצה בטרם ייחתם החוזה מהם המסים, האגרות וההיטלים החלים על הנכס. תיקון החוק קובע כי בתקופת ההשכרה, הקצרה משנה, יהיה המשכיר בלבד חייב בתשלום הארנונה ולא השוכר.
 
בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה, נוסף סעיף 8 (ג) הקובע כי במידה שהנכס אינו נכס למגורים והמחזיק בו הוא חברה פרטית, ובמידה שהמחזיק לא שילם את הארנונה הכללית שהוטלה עליו כולה או חלקה - רשאית המועצה לגבות את חוב הארנונה הסופי מבעל השליטה בחברה הפרטית.